Arbetsordning

TGEF

Tynningö Gård Ekonomisk Förening

TGEFs Styrelse 2017


Arbetsordning för TGEF:s styrelse och arbetsgrupper 2017


Detta dokument visar ansvarsfördelningen inom styrelsen och till suppleanterna delegerade arbetsuppgifter samt hur styrelsen skall samverka med de arbetsgrupper som styrelsens ämnesansvariga (kontaktpersoner) rekryterar medhjälpare till. Dokumentet behandlar de viktigaste arbetsuppgifterna samt olika rutiner som dokumentation och arkivering. Dokumentet belyser även hur verksamheten styrs . Dokumentet ska hållas levande genom löpande revideringar och ska finnas i på föreningens hemsida.


Ansvarsområden (ansvarig)

1. Ordförande (Biörn Riese) - leder styrelsens arbete samt samordnar och är stödjande inom övriga ansvarsområden.


2. Vice ordförande (Elisabeth Röckert)  -

Leder styrelsemöten om styrelseordförande ej är närvarande


3. Sekreterare/protokollföring/arkiv (Bosse Persson) - kalendarium, protokoll, viss arkivering, Arkivplan, övergripande ansvar för arkivering fysiskt och på nätet. Bevakar föreningens e-post och brevlåda och fördelar inkommen post till resp. ansvarig inom styrelsen.


4. Kassör   (Kicki Winqvist)   -  redovisning och bokslut, betalningar och bankkontakter,  resultatuppföljning och budget, arkivering av fysisk årsredovisning innefattande redovisningshandlingar med bokslut, deklarationer och skatter, Registreringsuppgifter PRV och RSV, fakturering samtliga arrenden och årsavgifter


5. Informationsansvarig (Per-Olof Kjellberg)     

- Redigerar hemsidan med aktuell information och sköter föreningens anslagstavla vid bygdegården.


6. Ansvarig medlemsärenden (Elisabeth Röckert)  - Medlemsregister, e-postutskick  från medlemsregister, framställning etiketter för medlemsbrev,  utskick kallelser och protokoll medlemmar, Avstämning medlemsregister, anmälningar och utträden medlemmar


7. Ansvarig Fastighetsfrågor

(??)

– löpande hantering av arrendefrågor – och nyttjanderätter samt grannyttranden till byggnadsnämnden, servitut, markintrång och arrendesyn.  Arkivering och förvaring av originalhandlingar rörande fastighetsfrågor.


8. Kontakt Skogsvårdsgruppen (Lennart Ljung)


9. Kontakt Mark- och Strandgruppen (Nina Sundvall)


10. Kontakt Anläggningsgruppen (Lennart Ljung)


11. Kontakt Jaktgruppen (Filip Engelau)


12. Kontakt Vandringsleder (Per Kjellberg)


13. Naturvård (Gundula Kolb)


14. Kontakt Jordbruket (Per Kjellberg)


Arbetsgrupper

Enligt årsstämmans beslut utser styrelsen de arbetsgrupper som behövs. Detta sker genom att styrelsen utser kontaktansvariga för resp. grupp bland styrelsens ledamöter eller suppleanter. Dessa svarar därefter själva för sammansättningen av gruppen i den utsträckning som intresse och behov finns, om inte styrelsen bestämmer annat.


1. Skogsvårdsgruppen

Ansvarar, inom ramen för av föreningsstämman beslutad förvaltningsplan, för skogsvård och avverkningar. Kontaktansvarig kan bevilja medlemmar att ta ner enstaka träd. I känsliga fall ska samråd ske med kontaktansvarig för gruppen för vandringsleder och naturvård. Vid oenighet mellan de kontaktansvariga hänskjuts frågan till styrelsen.


2. Gruppen för Vandringsleder och naturvård

Underhåller vandringsleder, utsikts- och rastplatser och informationstavlor. Planerar och genomför skogsvandringar eller andra vandringar i TGEF:s regi.


3. Mark och Strandgruppen

Utvecklar och håller aktuell dokumentation över TGEF:s fastighetsinnehav. Dokumentationen skall omfatta gällande arrendeavtal, servitut och Gemensamhetsanläggningar som belastar eller tjänar fastigheten. Därutöver bör fastighetens gränser beskrivas till att ge en bild av innehavet.  Tar kontakt och begär rättelse vid intrång på eller nyttjande utan avtal av TGEF:s mark eller vatten.


4. Anläggningsgruppen

Kan på uppdrag av styrelsen genomföra nybyggnation av anläggningar eller reparation av sådana. Arbetet kan utföras som eget arbete eller genom projektledning och upphandling . Anläggningsgruppen kan komma med egna förslag när det gäller behovet av nya anläggningar Anläggningsgruppen rapporterar löpande till styrelsen om så väl pågående som avslutande projekt.


5. Jaktgruppen

Jaktgruppen ansvarar för att jakten på TGEF´s marker sköts lagenligt och enligt kommunala bestämmelser. Jaktgruppen består av medlemmar med behörighet för jakt som erlägger en årsavgift som bestäms på årsstämman. En ledamot i TGEF´s styrelsen har i uppdrag att vara kontaktperson med jaktgruppen och få information om gruppens arbete helst även delta i någon av jaktdagarna och möten. Beslut om jakttider ska levereras i god tid innan jaktsäsongen börjar.


© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt


Aktuellt i TGEF
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail istället för på papper


Årets (2019) styrelsemöten:

19:e maj


Årsmöte 2019

Ägde rum den 13:e april

2019 på Tynningö Bygdegård

Länk till årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>