GDPR fr o m 25 maj 2018


Nya regler om hantering av personuppgifter

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i

kraft den 25 maj 2018, vill vi informera om hur vi hanterar personuppgifter och varför vi gör det.


TGEF är en ekonomisk förening. Det följer av § 6 i Lagen om ekonomiska föreningar att Styrelsen i TGEF ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen. För att administrera vårt medlemsregister och kontakta medlemmarna innehåller TGEF:s medlemsregister följande uppgifter om varje medlem: Namn, personnummer (när så undantagsvis krävs enligt lag), fastighetsbeteckning, adress (email och/eller post) samt telefonnummer. Annan person som har kontakt med TGEF i egenskap av fastighetsägare, avtalspart, kund, leverantör och liknande behöver också uppge uppgifter om sig själv. TGEF behandlar uppgifter som är nödvändiga för att bedriva TGEF:s verksamhet enligt stadgar och lag. Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter.


Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap eller så länge som vi måste eller kan lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem. Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och/eller de behövs för TGEF:s verksamhet dvs. som längst till föreningens upplösning och därefter enligt lag. TGEF lämnar inte ut personuppgifter i marknadsföringssyfte, men kan komma att dela medlemsuppgifter med försäkringsbolag, offentliga organ, myndigheter och andra när så krävs enligt lag eller erfordras för TGEF:s verksamhet enligt stadgarna. Om samtycke givits till viss åtgärd så kommer uppgifterna att behandlas under den tid samtycket gäller. När en person inte längre önskar att ta del av en viss åtgärd har denne rätt att när om helst återkalla sitt samtycke.


Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Som medlem kan du också under vissa förutsättningar på begäran få uppgifter raderade, exempelvis om uppgifterna är felaktiga (men beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas på begäran är det inte säkert att du då kan kvarstå som medlem). En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Då behöver vi din skriftliga begäran.


Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen   https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/


Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. TGEF är personuppgiftsansvarig och det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Du finner TGEF:s hela Personuppgiftspolicy på TGEF:s hemsida http://tgef.se


Styrelsen


EU:s Dataskyddsförordning - GDPR -

The General Data Protection Regulation


TGEF Aktuellt
Trafikverket

TGEF:s yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Snälla meddela oss din e-postadress om du har en så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2020) styrelsemöten:

Information kommer


Årsmöte 2020

Ägde rum

den 25:e april 2020 kl 13:00

på Tynningö Bygdegård

Årsmöteshandlingar -->>

Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>

Hitta till oss:

Bygdegårdsvägen 1

134 92  Tynningö

© 2015 Tynningö Gård Ekonomisk Förening  Kontakt