Mark- och Strand

Mark och Strandgruppen

Mark och Strandgruppen

Utvecklar och håller aktuell dokumentation över TGEF:s fastighetsinnehav. Dokumentationen skall omfatta gällande arrendeavtal, servitut och Gemensamhetsanläggningar som belastar eller tjänar fastigheten. Därutöver bör fastighetens gränser beskrivas till att ge en bild av innehavet.  Tar kontakt och begär rättelse vid intrång på eller nyttjande utan avtal av TGEF:s mark eller vatten.

På styrelsens uppdrag bereder gruppen markärenden inför syrelsebeslut.

Inventering och beskrivning av TGEFs markområden

Under de gångna åren har Mark- och strandgruppen fortsatt arbetet med inventering och beskrivning av TGEF:s marker på Tynningö.  -->>

I samband med inventeringen söker de efter gränsmarkeringar mot angränsande fastigheter och vill även försöka få hjälp av grannar till TGEF:s mark med att få fram avstyckningskartor m.m. 


En städning och uppsnyggning av badet vid Länsmansudden, Lyckebo, utfördes under 2015.


Finns det kräftor i Maren?

Rapporten om kräftor i mararna från 2014

Mark och Strandgruppen 2022/23

Styrelsens kontaktperson - Biörn Riese

Per Kjellberg

Inger Ultvedt

Arne Albrektsson

Paula Nyström