Årsmöte 2022 - komplettering bilaga C

TGEFs Årsmöte 2022

Årsmöte 2022 Lördagen den 9:e april kl 13:00

Plats: Bygdegården, Tynningö


Kallelse till Årsmöte TGEF 2022

Som komplettering till tidigare utsänt underlag avseende Bilaga C till kallelsen för punkten 12 i dagordningen, styrelsens propositioner, finns nu även tillgängligt

  1. Det nuvarande avtalet mellan TGEF och TIF som kunna föreslås löpa i 10-årsperioder liksom var fallet med det tidigare avtalet. Förslaget avser alltså enbart mandat att ändra punkten UPPLÅTELSETID i avtalet.
  2. Det nuvarande arrendeavtalet som föreslås göras om till servitutsavtal avseende tillfartsvägen till fastigheten Tynningö 1:828 mellan ägarna till fastigheten och TGEF. Genom att arrendet görs om till ett servitut gäller det utan begränsning i tiden och kopplas till fastigheten istället för till ägarna. Den totala ersättningen har bestämts utifrån att det rör en kort men nödvändig tillfartsväg till fastigheten.

Vänligen,

Styrelsen