GDPR

GDPR

Sidan drivs av Tynningö Gård Ekonomisk Förening (TGEF).


Ansvarig för hemsidan - Inger Ultvedt och Per-Olof Kjellberg - tynningogard@gmail.com.


Innehållet på tgef.se och och dess undersidor har alla TGEF som avsändare, utom på de sidor och länkar där det klart framgår en annan avsändare.


tgef.se använder “cookies” för att veta om du besöker sidan för första gången eller om du är en återkommande besökare. Cookies används även för statistik.


Vi säljer eller ger inte bort e-postadresser och övriga uppgifter du lämnar till någon annan.


Du kan själv ta bort dig från listan för e-post utskick eller från dina inlägg på hemsidan. Kolla din e-post så bör du hitta bekräftelsen du fick i samband med att du registrerade dig och godkände det. Om du behöver hjälp kan du kontakta IT-ansvarig


Vi följer “GDPR” General Data Protection Regulations eller Dataskyddsförordningen som det heter på svenska och träder i kraft den 25 maj 2018.


https://youtu.be/cDnid38Lr_8


Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi informera om hur vi hanterar personuppgifter och varför vi gör det.


EU:s Dataskyddsförordning - GDPR -

The General Data Protection Regulation


Nya regler om hantering av personuppgifter

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som träder i

kraft den 25 maj 2018, vill vi informera om hur vi hanterar personuppgifter och varför vi gör det.


TGEF är en ekonomisk förening. Det följer av § 6 i Lagen om ekonomiska föreningar att Styrelsen i TGEF ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen. För att administrera vårt medlemsregister och kontakta medlemmarna innehåller TGEF:s medlemsregister följande uppgifter om varje medlem: Namn, personnummer (när så undantagsvis krävs enligt lag), fastighetsbeteckning, adress (email och/eller post) samt telefonnummer. Annan person som har kontakt med TGEF i egenskap av fastighetsägare, avtalspart, kund, leverantör och liknande behöver också uppge uppgifter om sig själv. TGEF behandlar uppgifter som är nödvändiga för att bedriva TGEF:s verksamhet enligt stadgar och lag. Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter.


Dina uppgifter lagras bara så länge som krävs för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap eller så länge som vi måste eller kan lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt den gallringsrutin som gäller. Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem. Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och/eller de behövs för TGEF:s verksamhet dvs. som längst till föreningens upplösning och därefter enligt lag. TGEF lämnar inte ut personuppgifter i marknadsföringssyfte, men kan komma att dela medlemsuppgifter med försäkringsbolag, offentliga organ, myndigheter och andra när så krävs enligt lag eller erfordras för TGEF:s verksamhet enligt stadgarna. Om samtycke givits till viss åtgärd så kommer uppgifterna att behandlas under den tid samtycket gäller. När en person inte längre önskar att ta del av en viss åtgärd har denne rätt att när om helst återkalla sitt samtycke.


Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig. Om de är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att de rättas eller tas bort. Som medlem kan du också under vissa förutsättningar på begäran få uppgifter raderade, exempelvis om uppgifterna är felaktiga (men beroende på vilken eller vilka personuppgifter som raderas på begäran är det inte säkert att du då kan kvarstå som medlem). En gång per år kan du kostnadsfritt begära registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. Då behöver vi din skriftliga begäran.


Du kan läsa mer om dina rättigheter hos Datainspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/ .


Om vi överför dina personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES kommer vi att ingå avtal och vidta andra åtgärder i enlighet med tillämpliga lagkrav. TGEF är personuppgiftsansvarig och det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Du finner TGEF:s hela Personuppgiftspolicy på TGEF:s hemsida http://tgef.se


Styrelsen