Skogsvård

Skogsvårdsgruppen

Skogsvårdsgruppen


Ansvarar, inom ramen för av föreningsstämman beslutad förvaltningsplan, för skogsvård och avverkningar.

 

Skogsvårdsgruppen 2023/24

Lennart Ljung, styrelsens kontaktperson

Per Vallbo

Bosse Persson

Per Kjellberg


tynningogard@gmail.com


Som vi tidigare informerat om gällande alla märkningar i form av band med texten ”Skogsstyrelsen” som finns på träden runt om i vår skog så handlar det inte om någon form av gallring eller avverkning över-huvudtaget utan vi ser på möjligheten att skapa olika naturvårds-områden och nyckelbiotoper .

De områden som i nuläget är aktuella har Skogsstyrelsen inventerat och märkt ut och skall inom kort presentera förslag för styrelsen som i sin tur kommer att redovisa detta på årsstämman i april. Så ni som har varit oroliga eller haft funderingar vet nu varför alla band finns i skogen och dess syfte. Har ni fler frågor kring detta så kontakta gärna undertecknad så får ni mer information.

//Lennart

070-676 21 10


https://skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/biologisk-mangfald/nyckelbiotoper/

https://www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/skydda-skog/naturvardsavtal/

https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/biotopskydd-och-naturvardsavtal/