Trafikverket

Trafikverket färjan

Arbetsplanen vann laga kraft - läs mer här -->>


Yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan.


Tynningö den 28 april 2017


Tynningö Gård TGEF Ekonomisk förening

(Tynningö 1:605)

Bygdegårdsvägen 2

185 92 Vaxholm

Tynningogard@gmail.com


Yttrande över Trafikverkets förslag till arbetsplan (2017-03-29) rörande väg 642 och 678, Ny allmän färjeled från Norra Lagnö till Tynningö


TGEF äger bl.a. fastigheten Vaxholm Tynningö 1:605, som är den fastighet på Östra Tynningö som mest kommer att bli berörd av arbetsplanen. TGEF:s medlemmar är ägare till drygt 330 fastigheter på Tynningö.


Yttrandet inskränker sig till planerade arbeten och förhållanden som berör Tynningö.


Allmänt

Arbetsplanens beskrivning och kartmaterial m.m. präglas av en viss otydlighet. Otydligheten har delvis bakgrund i bristande språkbehandling. (På många ställen i handlingarna anges t.ex. att ett visst förhållande föreligger ”varav” något särskilt planeras. TGEF kan inte avgöra vad ordet ”varav” har för innebörd i sammanhangen. Betyder det att det ena förhållandet tvingar fram just den valda lösningen, att den valda lösningen är en lämplig åtgärd bland andra lämpliga åtgärder eller att det är den lämpligaste lösningen? På de flesta ställen där ordet används redovisas inte några alternativ. Ska då detta tolkas som att ordet betecknar att ingen annan lösning är möjlig?)


Kartmaterialet anger inte på ett tydligt sätt vilka markområden som ska tas i anspråk genom arbetsplanen. Kartorna är fyllda av symboler som överlappar gränslinjer m.m. Lämpligen bör det område som ska tas i anspråk redovisas på en särskild karta med gränslinjer med klart avvikande färg, och området bör redovisas utan störande symboler som försvårar att avgöra vad som avses. Detta förebygger kommande tvister om vilka områden Trafikverket fått rätt att ta i anspråk genom arbetsplanen.


TGEF kan inte heller med ledning av kartmaterialet klart avgöra var inom området på Östra Tynningös vändplan den nya elcentralen placeras. Det är angeläget att den inte står så att den hindrar tillfart till området närmast sjön, vilket används av TGEF som upplagsplats för grus och sand.


TGEF anmärker slutligen att Trafikverket  förefaller alltjämt arbeta med föråldrat kartmaterial rörande gränsen mellan 1:605 (TGEF:s fastighet) och 1:499 (tillhörig Carin Andersson), vilket synes innebära att Trafikverket räknar med att ta i anspråk TGEF:s fastighet för områden som i själva verket är belägna på 1:499. Trafikverket bör alltså uppdatera kartunderlaget och omarbeta beskrivningen till den del det behövs.


Arbetsplanens beskrivning


4.1 Arbetsplanens omfattning

Här anges att arbetsplanen ska omfatta 90 meter från färjeläget, fram till Säteribacken. Det är förvirrande, eftersom exempelvis kartorna med utformningsplan och ledningsplan visar att gränsen för arbetsplanen slutar strax söder om Hemviksvägen, där det återstår omkring 40 meter fram till Säteribacken.


TGEF bedömer, även om materialet ska förstås som att arbetsplanen, trots kartorna, ska sluta vid Säteribacken, den föreslagna längden av vägområdet som otillräcklig. Från avfarten Säteribacken återstår en mycket smal och kraftig kurvad vägsträcka om ca 20 meter till krönet av backen på Tynningövägen. Området är så smalt att det emellanåt är svårt eller omöjligt för busstrafiken på ön att passera vid den ofta förekommande köbildningen. Än värre är att fotgängare och cyklister (t.ex. skolbarn som ska resa med färjan) råkar ut för en mycket trafikfarlig situation vid möten, eftersom köande fordon på vägens västra sida och ett vägräcke på den östra sidan omöjliggör för fotgängare och cyklister att lämna vägbanan. TGEF äger mark på vägens västra sida som kan tas i anspråk för en måttlig breddning och kanske uträtning av vägen inom detta kritiska avsnitt. TGEF:s område närmast fastigheten i det brantaste och trängsta partiet av vägen är visserligen upplåtet med lägenhetsarrende till grannfastighetens ägare, men upplåtelsen hindrar inte att området tas i anspråk med vägrätt. Trafiksäkerhetsskäl talar alltså för att arbetsplanen får omfatta det nu beskrivna längre området och att Typsektionen (4.3) och Plan- och profilstandard (4.4) får omfatta hela denna sträcka.


4.5 Korsningar och anslutningar

Valda spärrmarkeringar på Tynningövägen framgår inte i beskrivningen. Möjligen ska man tolka materialet så att avsedda spärrmarkeringar visas i kartan med utformningsplan. Men det kan inte säkert avgöras.


4.11.2 Belysning

TGEF betonar att det är av stor vikt för fastighetsägarna på ön/medlemmarna att i möjligaste mån behålla öns rekreationskaraktär och att det därför är av största vikt att belysningsarmaturer utformas så att ljuset från gatubelysning avskärmas väl, så att ljuskäglan inte når in på angränsande fastigheter. Detta kan åstadkommas bl.a. genom att belysningsstolpar görs så korta som möjligt, och att dessa, om det behövs, placeras tätare än annars. TGEF delar den uppfattning som kommer till uttryck i Gestaltningsprogrammet, p. 4.8; belysning.


4.12.3 Elektroniska informationsskyltar

Dessa är för närvarande tända med samma ljusstyrka oavsett tidpunkt på dygnet och riktas mot den anslutande vägen, och därmed mot angränsande fastigheter. Trafikverket bör överväga en teknisk lösning som möjliggör att skyltarna är betydligt mycket ljussvagare eller släckta när färjan har nattuppehåll samt att ljuset blir mindre iögonenfallande när det är tänt.


5.2.5

Trafikverket redovisar att hittills utförda bullerreducerande åtgärder på färjan ”uppgår till” sammanlagt 1 miljon kr. Förutom att det knappast är åtgärderna, utan snarare kostnaderna för åtgärderna, som uppgår till 1 miljon kr, kan anmärkas att totalkostnaden för den allmänna färjeleden redovisas vara 48 miljoner kr. Det framstår mot den bakgrunden inte som väl underbyggt när Trafikverket anger att det inte är ekonomiskt rimligt och ”knappast” miljömässigt motiverat att ”sätta” krav på ytterligare åtgärder.


En konvertering av maskineriet på färjorna till dieselelektriska motorer skulle sannolikt ge stora vinster såväl när det gäller momentanbuller vid ankomst och avfärd som miljömässigt, eftersom dieselmotorerna då kan köras kontinuerligt i optimalt läge. Kostnader och vinster (ur buller-, drifts- och miljösynpunkt) med en sådan åtgärd är inte över huvud taget redovisade.


5.2.6 Påverkan av ändrad stationering av färjan

Här anges att färjan ska vara stationerad dagtid vid Tynningö. Samtidigt anges i avsnitt 5.4.2 att den befintliga pausstugan (dvs. den stuga som mellan 1950-talet och mitten av 1990-talet användes som vänthus för resande med båt) föreslås få en ny användning som väntkur för passagerare (i stället för som nu, som raststuga för färjans personal).

 

TGEF anmärker att stugan som avses, ägs av Östra Tynningö Fastighetsägareförening, som i sin tur arrenderar marken detta står på av TGEF.  Det är alltså i första hand Östra Tynningö Fastighetsägareförening som avgör stugans framtida användningsområde.


TGEF önskar vidare att det klargörs varför färjan ska vara stationerad på Tynningö dagtid, om Trafikverkets tanke är att stugan inte längre ska användas av färjepersonalen som raststuga. Det framstår i så fall som mer ändamålsenligt att färjan är stationerad även dagtid på Norra Lagnö, där personalen avses få tillgång till lokaler på Trafikverkets egen mark i anslutning till färjeläget. Skälen för stationeringen dagtid behöver i allt fall tydliggöras.


6.3 Område med tillfällig nyttjanderätt

TGEF anmärker att det under denna rubrik hänvisas till planritningar ”se flik 18”.  Till arbetsplanens beskrivning finns bilagor enligt en förteckning på s. 34. Den sista bilagan som nämns i förteckningen är ”Kommunala planer, flik 16”. TGEF kan inte avgöra vilken handling som rätteligen avses med hänvisningen till ”flik 18”.


Ett område i anslutning till Hemviksvägen, intill fastigheten 1:499, har dock på bl.a. utformningsplanen som finns i handlingarna, markerats som etableringsyta. TGEF upplyser om att markområdet i fråga är upplåtet med lägenhetsarrende till ägaren av 1:499.


Avslutande anmärkning

TGEF noterar med tillfredsställelse att den allmänna bryggan på Östra Tynningö kommer att finnas kvar vid sidan om det nya färjeläget och att ingen förändring i huvudmannaskapet för den allmänna bryggan planeras.