Verksamheten

Verksamheten i TGEF


Föreningens ändamål fastställt i stadgarna:

"Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att förvärva fastigheter av allmänt ekonomiskt intresse på Tynningö i Vaxholms stad. Föreningen ska genom medlemmarnas aktiva medverkan svara för förvaltning och drift av de förvärvade fastigheterna. Föreningen ska utöver fastighetsförvaltning bedriva jord- och skogsbruk. Verksamheten ska utövas på ett miljövänligt sätt och fastigheterna ska utgöra ett betydelsefullt inslag i Tynningös kulturlandskap"


Beslutsordningen och arbetsgången i en TGEF liksom i ekonomiska föreningar i allmänhet  kan beskrivs enligt punkterna nedan.   


Det viktigaste styrdokumentet är Verksamhetsplanen.

Genom det dokumentet bestämmer stämman vilken inriktning styrelsens arbete skall ha under det kommande året.


Verksamhetsstyrning 

1. Föreningsstämman - Stadgar förbehåller stämman beslutsrätt i vissa

    frågor

2. Verksamhetsplan med Budget antas årsvis av föreningsstämman

3. Verksamhetsberättelse med ekonomiskt bokslut lämnas till stämman

    för godkännande

4. Löpande styrelsearbete - verksamheten drivs inom ramen för stadgar

    och antagen verksamhetsplan med budget.

5. Delegerad beslutsrätt på styrelsemedlemmar - ansvarsfördelning

    inom styrelsen

6. Medlemsmöten

- större frågor bereds i medlemsmöten innan de föreläggs   

  föreningsstämman.

- engagerar medlemmar och förankrar viktiga frågor.


Årsmötesprotokoll och -handlingar (historik)TGEF Aktuellt


Snälla medlem!

Meddela oss din e-postadress, om du har en, så  vi kan skicka kallelse och årsredovisning på mail

istället för på papper


Årets (2023) styrelsemöten:

24:e september

22:a oktober

3:e december


Årsmöte 2024


Kontakta Styrelsen

tynningogard@gmail.com

Orgnr: 769601-4070

Bankgiro: 5854-2325


Vanlig post:

TGEF

Bygdegårdsvägen 2

134 92 TYNNINGÖ


Information om Dataskyddsförordningen (GDPR), gäller från 25:e maj 2018.

Personuppgiftpolicy TGEF -->>