Vad är TGEF?

Vad är TGEF?

TGEF är en ekonomisk förening med ca 360 medlemmar/fastighetsägare på Tynningö.

Föreningen äger fastigheterna Tynningö 1:605, 1:319, 1:146, 1:147, 1:148 vilka omfattar över 100 ha mark


Ändamålsparagrafen i stadgarna lyder: "Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att förvärva fastigheter av allmänt ekonomiskt intresse på Tynningö i Vaxholms stad. Föreningen ska genom medlemmarnas aktiva medverkan svara för förvaltning och drift av de förvärvade fastigheterna. Föreningen ska utöver fastighetsförvaltning bedriva jord- och skogsbruk. Verksamheten ska utövas på ett miljövänligt sätt och fastigheterna ska utgöra ett betydelsefullt inslag i Tynningös kulturlandskap"